Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, dlatego Stowarzyszenie „Apetyt na życie” realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na życie” z siedzibą w Krakowie (Al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409039.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować:

- przesyłając email na adres: info@localhost/apetytnazycie.org, lub - pisemnie, pocztą na adres: Al. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków z dopiskiem “RODO”.

Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań stowarzyszenia, na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Dane osobowe przetwarzane są również w celu realizacji darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. e – wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest działalność statutowa Stowarzyszenia.

Dane osobowe będą przetwarzane także w celu informowania o działalności statutowej Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail info@localhost/apetytnazycie.org.

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie”, Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
  • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną i komunikacyjną.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji darowizny i/lub informowania o działalności statutowej Stowarzyszenia.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partners