Statut

STATUT STOWARZYSZENIA APETYT NA ŻYCIE

Tekst jednolity uchwalony w dniu 13.08.2016 r.
Statut Stowarzyszenia Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego
„Apetyt na Życie”, w dalszej części Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

§ 2
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§ 3
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kraków.
3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i federacji o podobnych celach działania.
5. Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
6. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.
§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§ 6
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
1) Pacjentów z chorobami układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niewydolnością układu pokarmowego oraz chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita
2) rodziny i bliskich oraz osoby pracujące na rzecz chorych,
3) osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia
§7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 8
Podstawowa działalność Stowarzyszenia skupia się wokół określonych celów:
1) Niesienia pomocy chorym z dysfunkcją układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niewydolnością układu pokarmowego oraz chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita.
2) Zapewnienia dostępu do aktualnej wiedzy na temat chorób układu pokarmowego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki nieswoistych chorób zapalnych jelita.
3) Poprawy warunków życiowych i zdrowotnych osób chorych oraz zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym kraju.
4) Stworzenia platformy do wymiany doświadczeń oraz promowania działań informacyjnych poprzez uświadamianie społeczeństwa, w tym również środowisk medycznych, na tą formę leczenia.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych z zakresu niewydolności przewodu pokarmowego, nieswoistych chorób zapalnych jelita oraz leczenia żywieniowego wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości społecznej na ten temat poprzez:
a) stworzenie portalu internetowego
b) działalność wydawniczą,
c) seminaria, warsztaty, zjazdy, konferencje
d) turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe,
e) prasę, radio, telewizję.
2) tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów edukacyjnych kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i niemedycznych w zakresie celów Stowarzyszenia.
3) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Stowarzyszenia
4) integrację środowiska osób z dysfunkcją układu pokarmowego i ich bliskich poprzez rozwój relacji między pacjentami, tworzenie grup wsparcia, organizowanie spotkań, zjazdów, wycieczek i innych form wypoczynku i rekreacji.
5) świadczenie samopomocy (materialnej i niematerialnej) członkom Stowarzyszenia, organizowanie zbiórek charytatywnych. Zakup sprzętu, urządzeń, leków i materiałów, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich Pacjentom.
6) inicjowanie tworzenia funduszy pomocowych i stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
7) wspieranie terapeutyczne i prawne osób chorych jak również aktywizacja zawodowa poszukujących pracy na otwartym i chronionym rynku pracy,
8) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób z dysfunkcją układu pokarmowego,
9) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia poprzez przedkładanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz oddziaływanie na sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe aby w zakresie swoich kompetencji uwzględniały potrzeby osób chorych i poddanych leczeniu żywieniowemu oraz leczeniu biologicznemu.
10) działania na rzecz poprawy dostępu chorych do leczenia, w tym nowoczesnych metod terapii,
11) zachęcenie i wsparcie finansowe ośrodków medycznych prowadzących badania nad udoskonalaniem preparatów i form żywienia poprzez bliską współpracę z lekarzami w sprawie wszystkich aspektów leczenia.
12) dofinansowywanie stypendiów naukowych w specjalizacjach w zakresie chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego
13) udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia finansowego, rzeczowego i intelektualnego placówkom i instytucjom, których zadaniem jest prowadzenie działalności, będącej w zakresie celów Stowarzyszenia,
14) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w obszarze celów Stowarzyszenia,
15) promocję międzynarodowej wymiany wiadomości i opinii, poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką niewydolności układu pokarmowego, leczenia żywieniowego oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach tematycznych.
16) propagowanie celów Stowarzyszenia poprzez organizowanie i prowadzenie imprez sportowych,
17) organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym rehabilitacji,
18) inicjowanie, realizację i współudział we wdrażaniu przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w dziedzinie dążenia do osiągania integracji społecznej osób z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz z nieswoistymi zapaleniami jelita.
19) upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów w obszarze celów Stowarzyszenia w nurt polityki społecznej i ochrony zdrowia,
20) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji podmiotów ochrony zdrowia oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia,
21) skupianie wokół idei Stowarzyszenia ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych, naukowych i intelektualnych,
22) przyznawanie nagród osobom biorącym udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
23) wspieranie oraz realizowanie społecznych inicjatyw ustawodawczych w zakresie celów Stowarzyszenia,
24) aplikowanie do innych podmiotów, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§10
1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) będzie:
● Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z.
● Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z.
● Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B.
● Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E.
● Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z.
● Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z.
● Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 94.99.Z
● 2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) będzie:
● Wydawanie książek – PKD 58.11.Z.
● Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z.
● Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z.
● Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z.
● Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z.
● Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z.
● Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z.
● Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z.
● Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z.
● Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.
● Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z.
● Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
● Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z.
● Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z.
3. Działalność, do której wykonywania niezbędne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, licencji lub koncesji będzie wykonywana po ich otrzymaniu.

ROZDZIAŁ III
Członkowie i ich prawa
§11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§12
Członkowie dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec zarówno posiadający jak i nie posiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową, usługową.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd .
5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§14
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. udziału w zgromadzeniach, zebraniach, konferencjach, spotkaniach, sympozjach oraz wszelkich innych formach działania Stowarzyszenia,
3. zgłaszania postulatów i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
4. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,
5. korzystania z pomocy i możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie na zasadach określonych przez jego władze,
6. otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjnych.

§15
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszania
2. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz propagowania jego idei,
3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§16
Członek wspierający ma prawo do:
1. głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,
2. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
§17
Członek wspierający ma obowiązek:
1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
3. wspierania działalności stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze w zakresie materialnym, rzeczowym, konsultacyjnym, bądź w inny sposób.
§18
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
§19
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4. wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu hańbiącego w wyniku uchwały podjętej przez Zarząd .
§20
Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
§22
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery (4) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
§23
W przypadku wystąpienia wakatu we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może jednak przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zgromadzenie

§24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
§25
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden (1) raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery (4) lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie, bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1. uchwalanie statutu i zmian do niego,
2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzanie regulaminu Zarządu
i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Prezesa, Skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu,
5. wybór Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej,
6. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i jego oddziałów i przeznaczeniu jego majątku.
§27
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§28
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie do 30 dni od upływu tego terminu.

§29
1. Tryb obradowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin obrad uchwalony przez
Walne Zgromadzenie.
2. Obradami kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd

§30

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Prezesa, Skarbnika i od jednego (1) do trzech (3) Członków Zarządu.
3. W skład Zarządu wchodzi z urzędu z głosem stanowiącym ustępujący Prezes poprzedniej kadencji Zarządu.
4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani przedstawiciele podmiotów z nim współpracujących.
5. Skład Zarządu oraz wykaz osób występujących w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia Prezes podaje do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

§31
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie jego imieniu,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminu oraz okresowych planów merytorycznych i finansowych,
4. podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych,
5. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia (ruchomym i nieruchomym),
6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,
8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
9. powoływanie komisji lub zespołów ekspertów, składających się z osób spoza Stowarzyszenia do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów,
10. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
11. nadawanie godności członka honorowego,
12. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem,
13.powoływanie Oddziałów, nadzorowanie ich działalności oraz ich rozwiązywanie”

§32
Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, w przypadku zaś równej liczby głosów decyduje głos prezesa Stowarzyszenia.
§33
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia, a także doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§34

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech(3) Członków.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który określa tryb jej pracy i zasady działania.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom nie rzadziej niż raz w roku.
§35
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w tym oddziałów,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. uchwalanie regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie,
4. udział w posiedzeniach Zarządu oraz z głosem doradczym,
5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§36
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Nie mogą także być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Nie mogą także otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.300, z 2001r. Nr 85 poz.924i Nr 154 poz.1799 z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§37
Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zgromadzenie.

Oddziały Terenowe
§38
1. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku grupy inicjatywnej.
2. Zarząd Główny w uchwale określa teren działalności Oddziału uwzględniając podział administracyjny kraju.
3. Za zgodą Zarządu Głównego Oddział Terenowy może uzyskać osobowość prawną.

§39
Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata, a Zarząd Oddziału wybierany jest w głosowaniu tajnym.
5. W przypadku, gdy skład władz Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić na drodze kooptacji spośród członków Oddziału, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
§40
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co (4) cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku gdy Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków oddziału w wyznaczonym terminie prawo to przysługuje Zarządowi Głównemu.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

§41
1. Zarząd Oddziału składa się z (3) trzech do (5) pięciu Członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
3 Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
4. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§42
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3.Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Dopuszcza się rezygnację z powołania Komisji Rewizyjnej w Oddziale, który nie ma osobowości prawnej. W takiej sytuacji jej funkcję przejmuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
5. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia”
§43
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.”

ROZDZIAŁ V
Sekcje Specjalistyczne

§44

1. Sekcja Specjalistyczna, powołana przez Walne Zgromadzenie Członków, zwana dalej Sekcją, skupia członków Stowarzyszenia zainteresowanych określoną dyscypliną w zakresie dysfunkcji przewodu pokarmowego, bądź leczenia żywieniowego.
2. Sekcja jest jednostką regulaminową Stowarzyszenia i nie jest jednostką terenową.
3. Władze Sekcji składają się z Przewodniczącego i Sekretarza, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w głosowaniu jawnym.
4. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka zwyczajnego władzom Sekcji.
5. Członkostwo Sekcji ustępuje w wyniku:
a. rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej władzom Sekcji,
b. utraty członkostwa Stowarzyszenia.
6. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu, przy czym najbliższe Walne Zgromadzenie Członków może uchwałę przyjąć, odrzucić lub zmienić.
7. Działalność Sekcji polega na prowadzeniu działalności popularyzatorskiej, naukowej i szkoleniowej w zakresie zagadnień sekcji w porozumieniu i za zgodą Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§45
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.

§46
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd .

§47
W stosunku do członków i pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§48
Wysokość składek członkowskich na dany rok ustala Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§49
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§50
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania lub w II terminie Walnego Zgromadzenia – większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
§51
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku. Powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.
§52
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut Stowarzyszenia "Apetyt na Życie"